Istnieje bezpośredni związek pomiędzy dawką pokarmową a optymalnym wykorzystaniem robota udojowego w oborze. Należy pamiętać, że analiza i łącząca się z nią porada bazują na średnioterminowym okresie. Hodowcy sami mogą od­czytać dzienne dane z robota.

Odczyta­nie i analiza danych z kilku dni nie są już takie łatwe. To zadanie dla specjalistów robotowych De Heus, którzy pomagają hodowcom optymalnie wykorzystać ro­boty, a opracowane przez nich informa­cje wykorzystują dane z ostatnich 10 dni pracy robota.

Zmiana w dawce pokarmowej wymaga zwykle regulacji ustawień robota. To dzia­łanie ilustruje następujący przykład.

„Krowy w pewnym gospo­darstwie produkowały z dnia na dzień znacznie mniej mleka.” – mówi jeden z doradców ży­wieniowych De Heus. „Analiza wykazała, że pewna firma paszowa zmieniła paszę treściwą w robocie udojowym, co stano­wiło przyczynę problemu” – dodaje. „Zmiana paszy rozchwiała poziom białka i energii w dawce. W tym przypadku nowy program pomógł w zmianie usta­wień robota”.

Hodowcy nie zawsze zdają sobie spra­wę, że zmiana w dawce pokarmowej wy­maga czasami dostosowania ustawień w robocie. Korekty w dawkach są po­trzebne ze względu na zmianę pasz ob­jętościowych czy też zmianę produkcji mleka.

W czasie analizowania danych za pomo­cą RobotExpert problemem który często pokazuje analiza danych za pomocą RoboExpert jest mała częstotliwość doju krów w robocie, szczególnie świeżo wy­cielonych krów i pierwiastek. Zwiększenie ilości dojów to szansa wyższej produkcji mleka. Ważne, aby dawka paszy była zbilansowana pod kątem pokrycia zapo­trzebowania na energię i białko.

Dzięki sprzężeniu danych żywno­ściowych oraz analiz z robota uzyskuje się szybki i klarowny ob­raz sytuacji na całej fermie. Należy podkreślić, że nowe oprogramo­wanie nie zmieni dotychczasowej podstawy doradztwa na fermach z robotami udojowymi. Doradca żywieniowy zawsze wizytę na fer­mie rozpocznie od oceny pasz objętościowych dalej krów i łajnia­ków, a dopiero potem zajmie się wykorzystaniem analizy danych.

RobotExpert prowadzi analizy na ośmiu płaszczyznach: produkcja wraz z parame­trami mleka, poziom aktywności krów, ży­wienie, pozostawione niedojady, efektyw­ność wykorzystania robota, kwasowość mleka i potencjał zdrowotny wymion.

Część I artykułu znajdziesz tutaj.

Poprzedni artykuł

Temperatura, wilgotność, ściółka, łapki

Następny artykuł

Żywienie płynne - alternatywa tradycyjnego żywienia

Autor

Marcin Zięba

Marcin Zięba

St. specjalista ds. bydła

Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.