Bezpieczeństwo biologiczne fermy drobiu to szereg działań i środków zmierzających do ochrony ludzi i zwierząt przed wprowadzeniem i rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych i pasożytniczych. Bezpieczeństwo to winno uwzględniać wszystkie czynniki ryzyka rozprzestrzeniania się chorób infekcyjnych. Możliwości ułatwiających przedostawanie się na fermę różnego rodzaju patogenów jest bardzo wiele. Wśród nich wymienia się niewłaściwą lokalizację i złą izolację fermy, pracowników fermy i osoby wizytujące, budynki i wyposażenie fermy, środki transportu, zwierzęta domowe i dzikie, ściółkę, paszę, wodę, jaja, pisklęta i drób dorosły.

Bioasekuracja jest praktycznym sposobem do zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby na fermie. To także działania mające na celu zminimalizowanie możliwości mikroorganizmów takich jak wirusy, bakterie, grzyby do przerwania barier danego organizmu.

Bioasekuracja składa się z 3 podstawowych części:

 • izolacji – odosobnienie zwierząt od środowiska naturalnego poprzez utrzymywanie drobiu na przestrzeniach zamkniętych bądź wyznaczonych oraz z podziałem na grupy wiekowe;
 • kontroli przemieszczania się drobiu – zarówno wewnątrz fermy jak i pomiędzy fermami;
 • higieny – dezynfekcja materiałów, personelu, ludzi i sprzętu wjeżdżającego na fermę.

W związku z wystąpieniem w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków zostały określone zasady minimalnej bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegu dla stad gęsi reprodukcyjnych, a także dla stad gęsi rzeźnych do 6.tyg wypuszczanych na wolne powietrze w ramach aklimatyzacji. Ustalenia te zostały zatwierdzone przez Głównego Lekarza Weterynarii.

Gęsi mogą być wypuszczane na wybieg pod warunkiem, że będzie on w całości zadaszony i ogrodzony siatką o oczkach uniemożliwiających przedostanie się dzikiego ptactwa na teren wybiegu. Jeśli nie jest możliwe stworzenie zadaszenia to wypuszczenie gęsi na wybieg może odbyć się wyłącznie w gospodarstwach, których wybieg położony będzie min. 500 m od zbiorników wodnych np. jezioro, staw, rzeka. Ponadto wybieg taki powinien być zaopatrzony w skuteczne odstraszacze (zarówno dźwiękowe jak i wizualne) dla ptaków dziko żyjących.

Gęsi mogą być wypuszczane w ciągu dnia, z wykluczeniem godzin wczesno porannych i wieczornych. Stado wypuszczone na wybieg powinno być pilnowane (zaleca się pilnowanie 1000 m2 powierzchni wybiegu przez 1 osobę).

Dla najlepszego nadzoru powierzchnia ogrodzonego wybiegu powinna wynosić:

 • co najmniej 0,5 m2 na szt. – dotyczy gęsi reprodukcyjnej
 • maksymalnie 19 kg na 1 m2 – dotyczy młodych gęsi rzeźnych.

Dla obu rodzajów wybiegu należy zapewnić poniższe wymogi:

 • teren wybiegu powinien być każdorazowo przed wypuszczeniem gęsi czyszczony i odkażony;
 • na wybiegu możliwe jest stosowanie ściółki jedynie po jej każdorazowym odkażeniu;
 • zabronione jest pojenie i karmienie gęsi na wybiegu.

Na osobę odpowiedzialną za gospodarstwo nałożony jest obowiązek sporządzenia pisemnego planu działań i obowiązków. Dokumentacja ta powinna być uzupełniana na bieżąco, nie rzadziej jednak niż raz dziennie i zawierać:

 • rejestr ustalonych godzin wypuszczania gęsi na wybieg
 • osoby odpowiedzialne na wdrażanie zasad bioasekuracji i ich weryfikację
 • rejestr zużycia środków dezynfekcyjnych
 • informacje o awariach i naprawach wykonywanych na terenie wybiegu
 • informacje o stwierdzonych jakichkolwiek objawach klinicznych lub upadków gęsi na terenie wybiegu
 • informacje o gromadzeniu się w okolicy gospodarstwa dzikich ptaków i występowania u nich objawów chorób, osłabnięć czy padnięć.

Lekarze Weterynarii stale przypominają o bezwzględniej konieczności przestrzegania zasad bioasekuracji, mających na celu zapobieganie szerzeniu się chorób zakaźnych. Jest to bardzo ważne. W przypadku ich wystąpienia, przestrzeganie tych wymogów jest warunkiem wypłaty za zwierzęta zabite lub poddane ubojowi z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej.

Poprzedni artykuł

Dlaczego krowy separują TMR?

Następny artykuł

Od czego zacząć hodowlę drobiu przyzagrodowego?

Autor

Karolina Pietrzko

Karolina Pietrzko

Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.