Regulamin serwisu

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną na stronie www.wiedza.deheus.pl

1. DEFINICJE

Regulamin – niniejszy dokument

Portal Wiedzy – serwis internetowy www.wiedza.deheus.pl, znajdujący się pod adresem internetowym http://wiedza.deheus.pl/, którego właścicielem jest firma De Heus Sp. z o.o. z siedzibą w Łęczycy, ul. Lotnicza 21B 99–100 Łęczyca, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS, pod numerem KRS 0000060991, o kapitale zakładowym  w wysokości 22 141 000.00 zł, NIP 526-13-06-893, REGON 011917655, zwana dalej De Heus.

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z portalu;

Redakcja portalu – podmiot zarządzający i prowadzący Portal Wiedzy;

Autor – właściciel materiału lub osoba posiadająca nieograniczone prawo przekazania Redakcji portalu takiego materiału do publikacji na portalu.

Materiał – teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór
w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. POSTANOWIENIA  OGÓLNE

 1. Regulamin dotyczy funkcjonowania i określa zasady korzystania ze strony internetowej www.wiedza.deheus.pl.
 2. Portal ma charakter informacyjno-promocyjny.
 3. Portal jest stroną internetową publikującą nie tylko własne treści, ale również informacje i materiały pochodzące od osób trzecich.
 4. Każdy użytkownik, który korzysta z portalu, oświadcza tym samym, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

3. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Portal www.wiedza.deheus.pl oraz materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w portalu, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.03.119.1117 j.t. z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.03.153.1503 j.t. z późn. zm.).
 2. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w portalu przysługują Redakcji portalu lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Redakcja portalu prezentuje w portalu utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
 3. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w portalu Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.
 4. Bez uprzedniej zgody Redakcji portalu Użytkownicy mogą korzystać z portalu oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest:
  1. zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci Internetowej portalu lub jego części lub utworów zamieszczonych w portalu lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa;
  2. pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części.
 5. Zamieszczając materiały w portalu Użytkownik oświadcza, że przedmiotowe materiały są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby materiały mogły być udostępniane na łamach portalu i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma materiałów nie narusza obowiązujących przepisów.

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ REDAKCJI PORTALU

 1. Redakcja portalu oświadcza, że materiały, składające się na zasoby portalu, są zbierane i redagowane z należytą starannością, w celu zapewnienia rzetelności, aktualności i kompletności przygotowywanego portalu, jednak materiały te nie mogą być przedmiotem jakiejkolwiek odpowiedzialności Redakcji portalu. Redakcja portalu nie jest jednak w stanie zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich wykorzystania.
 2. Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z portalu, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
  2. materiały, w tym komentarze, zamieszczane w portalu przez Użytkowników;
  3. jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika;
  4. informacje pobrane z Internetu, w szczególności z portalu, ani za skutki ich wykorzystania przez Użytkowników oraz za ich przydatność dla Użytkowników;
  5. szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi od Redakcji portalu, w szczególności spowodowane siłą wyższą.
 3. Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Portalu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa.
 4. Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.
 5. Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do: redagowania, skracania bądź usuwania materiałów, o charakterze bezprawnym, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.

5. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA PORTALU WIEDZY

 1. W ramach portalu Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących usług:
  1. zapoznawać się z materiałami udostępnionymi w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia lub aplikacji;
  2. korzystać z wyszukiwarek, kalkulatorów itp.;
  3. korzystać z serwisów społecznościowych umożliwiających prezentację osoby Użytkownika, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów pomiędzy poszczególnymi Użytkownikami w celu wymiany poglądów i informacji, w szczególności w ramach czatów, forów dyskusyjnych itp.;
  4. korzystać z opcji wyrażania swojej opinii poprzez umieszczanie komentarzy;
 2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z portalu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta);
 3. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich.
 4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w portalu materiały, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.

Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do portalu treści o charakterze bezprawnym.

6. DANE OSOBOWE

 1. W przypadku korzystania z niektórych usług w portalu Użytkownik może podać swoje dane osobowe – podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do świadczenia usługi w portalu. Przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 j.t. z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z późn. zm.).
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest De Heus Sp. z o.o., o ile odrębny regulamin lub formularz dotyczący danej usługi nie stanowi inaczej.
 3. Redakcja portalu przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu wykonania danej usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym celu niż wskazany w zdaniu poprzednim odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.
 4. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W przypadku, gdy dane osobowe są konieczne do wykonania danej usługi żądanie usunięcia tych danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej usługi.

7. WARUNKI TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z USŁUG W PORTALU WIEDZY

 1. Do korzystania z usług w portalu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.
 2. Odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych usług mogą określać dodatkowe warunki techniczne niezbędne do korzystania z tych usług.

8. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją obowiązującej „Polityki prywatności”, której aktualna wersja jest opublikowana na stronie: Polityka prywatności.

9. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Każdemu Użytkownikowi portalu wiedza.deheus.pl przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem portalu.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: pl.marketing@deheus.com
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
 5. Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 3 powyżej – o nie więcej niż 10 dni – w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Redakcji portalu (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Redakcja portalu ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień – czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Redakcję portalu, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie Portalu.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Wszelkie uwagi, wątpliwości i pytania związane z Portalem Wiedzy prosimy kierować na adres: pl.marketing@deheus.com